1. Πεδίο εφαρμογής

 1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης (εφεξής ΓΟΧ) έχουν εφαρμογή στη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου.
 2. Οποιαδήποτε αλλαγή, απόκλιση, προσθήκη ή αντίθεση προς τους παρόντες ΓΟΧ γίνεται μέρος της σύμβασης μόνο εάν και στο βαθμό που έχουμε συμφωνήσει ρητά για την εγκυρότητά αυτής.

2. Ηλεκτρονικός λογαριασμός χρήστη, Επαλήθευση ταυτότητας

 1. Για τη χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου που παρέχονται επί χρηματικού αντιτίμου απαιτείται η δημιουργία ηλεκτρονικού λογαριασμού. Η δημιουργία λογαριασμού πραγματοποιείται με την εγγραφή του χρήστη. Η εγγραφή/δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν.
 2. Ο χρήστης οφείλει να παρέχει αληθή και πλήρη στοιχεία κατά τη δημιουργία του λογαριασμού. Σε περίπτωση αλλαγής δεδομένων, ο χρήστης υποχρεούται να τα ενημερώσει αμελλητί.
 3. Η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού επιτρέπεται σε νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αιτηθούμε την υποβολή κατάλληλων πρόσθετων δικαιολογητικών για τη δημιουργία λογαριασμού.
 4. Σε περίπτωση αμφιβολίας αναφορικά με στοιχεία ταυτότητας χρήστη, διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσουμε κατάλληλη απόδειξη ταυτότητας από έναν χρήστη για τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται με σκοπό την απόδειξη της ταυτότητας. Απαγορεύεται ρητά η υποβολή αποδεικτικών στοιχείων ταυτότητας τρίτων ή για λογαριασμό τρίτων.
 5. Απαγορεύεται ρητά η δημιουργία ηλεκτρονικού λογαριασμού για λογαριασμό τρίτου.
 6. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε ατελείς λογαριασμούς χρηστών ή λογαριασμούς χρηστών που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατόπιν πρότερης ειδοποίησης και εφόσον ο λογαριασμός χρήστη δεν συμπληρωθεί καταλλήλως στη συνέχεια ή δεν χρησιμοποιηθεί ξανά. Σε περίπτωση διαγραφής, οι υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς ανακαλούνται σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις

3. Απόκτηση και χρήση εξατομικευμένων/προσωποποιημένων videos, Δικαιώματα τρίτων, Πνευματική ιδιοκτησία/Πνευματικά δικαιώματα

 1. Οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν παραγγελίες για videos με εξατομικευμένο/προσωποποιημένο περιεχόμενο που προσφέρονται μέσω του ιστότοπου.
 2. Για την εξατομίκευση των βίντεο, συνεργαζόμαστε με την Impossible Software GmbH σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, τους Πρόσθετους Όρους για την Επεξεργασία Δεδομένων της Impossible Software Gmbh καθώς και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Impossible Software GmbH. Οι λεπτομέρειες βρίσκονται στη δήλωση προστασίας δεδομένων.
 3. Τα ολοκληρωμένα βίντεο διατίθενται στον χρήστη μέσω ενός συνδέσμου μεταφόρτωσης (Download–link). Οι χρήστες έχουν επιπλέον τη δυνατότητα αναπαραγωγής των βίντεο χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε έναν ιστότοπο που παρέχεται από την εταιρεία (Live-Streaming). Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο και να πραγματοποιείτε μεταφόρτωση αυτού (download) έως και τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
 4. Οι χρήστες πρέπει να διασφαλίζουν ότι επιτρέπεται η χρήση και διαβίβαση των προσωπικών στοιχείων που παρέχουν και τα οποία απαιτούνται για τη δημιουργία βίντεο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 5. Τα βίντεο προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται ιδιαίτερα η εμπορική χρήση των βίντεο χωρίς την πρότερη συγκατάθεσή μας.

4. Αμοιβές και τρόποι πληρωμής

 1. Απαγορεύεται η χρήση μεθόδων πληρωμής ή στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών τρίτων για την πραγματοποίηση πληρωμών. Η χρήση άλλων μεθόδων πληρωμής επιτρέπεται μόνο κατόπιν εξουσιοδότησης. Δεν υπόκειται σε έλεγχο από πλευράς μας η ύπαρξη σχετικής εξουσιοδότησης.
 2. Διατηρούμε το δικαίωμα ακύρωσης παραγγελιών, εάν υπάρχουν ενδείξεις ακατάλληλης χρήσης λογαριασμού, παροχής εσφαλμένων ή ελλιπών δεδομένων ή εγκληματικών δραστηριοτήτων. Οι χρήστες φέρουν το βάρος απόδειξης του αντιθέτου και σε αυτήν την περίπτωση θα εκτελέσουμε αμέσως την παραγγελία έναντι του συμφωνηθέντος τιμήματος.

5. Αποκλεισμός χρηστών και κλείσιμο λογαριασμού

 1. Εάν οι χρήστες παραβιάζουν τις κείμενες διατάξεις, δικαιώματα τρίτων ή τους παρόντες ΓΟΧ, διατηρούμε το δικαίωμα προειδοποίησης/σύστασης. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή σοβαρών παραβιάσεων, έχουμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε τον χρήστη προσωρινά ή μόνιμα. Τα νόμιμα συμφέροντα του χρήστη, το είδος της παραβίασης και ο βαθμός βλάβης λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη κατά την επιλογή επιβολής κατάλληλων μέτρων
 2. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε λογαριασμούς χρηστών μετά από προηγούμενη ειδοποίηση 14 ημερών έως το τέλος του μήνα. Οι χρήστες μπορούν να διαγράψουν τον λογαριασμό χρήστη τους ανά πάσα στιγμή. Το αίτημα διαγραφής θα επεξεργαστεί εντός 10 εργασίμων ημερών από εμάς.
 3. Οι συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί δεν επηρεάζονται από τον αποκλεισμό, τη διαγραφή ή τον τερματισμό και υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.

6. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες σύμφωνα με τις εν ισχύ κείμενες διατάξεις. Οι λεπτομέρειες βρίσκονται στη δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων / Πολιτική απορρήτου.

7. Περιορισμός ευθύνης

Η εξωσυμβατική μας ευθύνη καθώς και τυχόν ευθύνη για παραβιάσεις καθηκόντων περιορίζεται σε πρόθεση και βαριά αμέλεια. Αυτό δεν ισχύει για ζημίες που προκλήθηκαν στη ζωή, το σώμα ή την υγεία του χρήστη που βασίζονται σε αμελή παραβίαση του χρήστη ή σε εκ προθέσεως ή εξ’ αμέλειας παράβαση καθηκόντων από νόμιμο εκπρόσωπο ή βοηθό εκπλήρωσης του χρήστη, καθώς και για αξιώσεις λόγω παραβίασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων. Ουσιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις είναι εκείνες που επιτρέπουν την ορθή εκπλήρωση της σύμβασης και οι οποίες, εάν παραβιαστούν, θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη του συμβατικού σκοπού. Από αυτήν την άποψη, είμαστε υπεύθυνοι για κάθε βαθμό υπαιτιότητας.

Εξαιρείται οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά.

8. Απαλλαγή

Σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, ο χρήστης μας απαλλάσσει από όλες τις αξιώσεις που ενδέχεται να διεκδικήσουν τρίτοι εναντίον μας λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων τους. Η απαλλαγή περιλαμβάνει επίσης το κόστος της απαραίτητης νομικής υπεράσπισης κατά το νόμιμο ποσό. Κατόπιν αιτήματός μας, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να μας παρέχει αμελλητί και αληθώς όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εξέταση των αξιώσεων και την υπεράσπισή τους.

9. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Τα ακόλουθα ισχύουν για χρήστες που συνάπτουν σύμβαση μαζί μας ως καταναλωτές

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παρούσα σύμβαση αναίτια εντός 14 ημερών. Η περίοδος ακύρωσης είναι 14 ημέρες από την ημέρα σύναψης της σύμβασης.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση μέσω ρητής δήλωσης (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή μέσω email). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνημμένη φόρμα υπαναχώρησης για το σκοπό αυτό, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Για να τηρήσετε την προθεσμία ακύρωσης, αρκεί να στείλετε την ειδοποίησή σας για την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης.

Συνέπειες υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστραφούν όλες οι πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την επιλογή διαφορετικού τύπου παράδοσης από τη φθηνότερη τυπική παράδοση που προσφέρουμε), αμέσως και το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβαμε ειδοποίηση για την ακύρωση αυτής της σύμβασης. Για αυτήν την αποπληρωμή, θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν κάτι άλλο συμφωνήθηκε ρητά μαζί σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε τυχόν χρεώσεις για αυτήν την επιστροφή πληρωμής.

Ενδεικτική φόρμα υπαναχώρησης

Προς (Εταιρική επωνυμία, διεύθυνση εταιρίας)
Με το παρόν επιθυμώ να υπαναχωρήσω από τη
Ημερομηνία παραγγελίας
Όνομα καταναλωτή
Διεύθυνση καταναλωτή
Υπογραφή καταναλωτή (μόνο για έντυπες γνωστοποιήσεις)
Ημερομηνία

10. Τελικές διατάξεις

 1. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τους παρόντες ΓΟΧ. Θα ειδοποιήσουμε τον χρήστη για οποιαδήποτε σκοπούμενη αλλαγή σε μορφή κειμένου με προειδοποιητική προθεσμία 2 εβδομάδων έως τη στιγμή που θα τεθούν σε ισχύ οι νέοι όροι και προϋποθέσεις. Η συγκατάθεση του χρήστη για τους νέους όρους και προϋποθέσεις θεωρείται ότι έχει δοθεί εάν ο χρήστης δεν μας ειδοποιήσει εγγράφως σχετικά με την απόρριψη της αλλαγής στους όρους και προϋποθέσεις σε μορφή κειμένου μέχρι τη στιγμή της αλλαγής και τον έχουμε ενημερώσει συγκεκριμένα για την επιδιωκόμενη σημασία της συμπεριφοράς του στην αρχή της περιόδου δήλωσης.
 2. Η σύμβαση μεταξύ μας και του χρήστη και αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία, εξαιρουμένης της Σύμβασης Πωλήσεων του ΟΗΕ, εκτός εάν ο χρήστης έχει την κατοικία του στην ΕΕ και οι ειδικοί κανονισμοί προστασίας των καταναλωτών στη χώρα καταγωγής του χρήστη είναι πιο ευνοϊκοί.
 3. Σε περίπτωση αποκλίσεων, το γερμανικό κείμενο υπερισχύει όλων των εκδόσεων ξένων γλωσσών των όρων και προϋποθέσεων μας.

© 2024 Magic Santa. All rights reserved. Powered by Web Lab

Διάρκεια ταινίας: 16:24 | Παράδοση: 1 ώρα | 6h | 24 ώρες | Υπόθεση δυναμική
Παρακολουθούν τώρα: 12 άνθρωποι Μόλις αγόρασαν: 2 άνθρωποι

Ο Άγιος Βασίλης έχει μια σημαντική συζήτηση και κοιτά αν το παιδί σας περιλαμβάνεται στο Μαγικό Βιβλίο. Ανακαλύπτει επίσης ότι πρέπει να επισκευάσει τη μαγική του ντουλάπα. Ο σκανδαλιάρης προκαλεί ζημιά στην μυστηριώδη χρονομηχανή. Κινδυνεύουν φέτος τα Χριστούγεννα; Θα είναι διασκεδαστικό και εξαιρετικά συναρπαστικό!

Διάρκεια ταινίας: 11:32 | Παράδοση: 1 ώρα | 6h | 24 ώρες | Υπόθεση ήρεμη
Παρακολουθούν τώρα: 13 άνθρωποι Μόλις αγόρασαν: 3 άνθρωποι

Ο Άγιος Βασίλης αποκαλύπτει ένα Μαγικό Βιβλίο με φωτογραφίες του παιδιού σας. Μιλάει για τα Ξωτικά, τις σχέσεις μεταξύ παιδιών και ενηλίκων και ό,τι πιο όμορφο έχουν τα Χριστούγεννα. Θα πει στα παιδιά πώς μοιράζει τα δώρα στο σπίτι τους; Εξακρίβωσέ το κατά την διάρκεια μιας συναισθηματικής οικογενειακής στιγμής!